Dębieńsko

Działająca od 1898 roku dawna kopalnia „Dębieńsko” prowadziła wydobycie do 2000 roku  tj. do chwili jej zamknięcia a następnie likwidacji.

W 2006 roku spółka New World Resources (NWR) zapoczątkowała Projekt Dębieńsko z zamiarem podjęcia eksploatacji części niewyeksploatowanego złoża uzyskując w tym celu  w 2008 roku koncesję wydobywczą na 50 lat. W 2016 roku kontynuacji projektu podjęło się  Prairie Mining Limited (obecnie GreenX Metals) kupując 100% akcji NWR Karbonia. W wyniku braku akceptacji przez organy administracyjne oczekiwanych zmian części warunków koncesji wynikających z dostosowania projektu do aktualnych wymogów prawnych umożliwiających realizację, projekt w 2020 roku został zawieszony. W obecnej chwili Karbonia S.A. nie przewiduje już realizacji Projektu Dębieńsko.

Spółka w dniu 21 czerwca 2022 roku złożyła oświadczenie o zrzeczeniu się  Koncesji nr 8/2008 z 24 czerwca 2008 r. udzielonej Spółce przez Ministra Środowiska na wydobywanie węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Dębieńsko 1”. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 5 Prawa geologicznego i górniczego zrzeczenie się koncesji skutkuje jej wygaśnięciem (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego   z 30 czerwca 2015 r., sygn. II GSK 1254/14).